Infovergadering voor de leden - december 2016

De vergadering werd geopend met een uiteenzetting door Mr Tahon over de problematiek door het gedeelte biodiesel in de brandstof van onze plezierboten.

Vanwege de Europese Norm (EN 590) wordt er tegenwoordig (max.) 7% biodiesel bij de fossiele diesel gevoegd nog voor men deze tankt, in 2020 zal dat 10% zijn. Bedoeling daarvan is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in de strijd tegen de klimaatveranderingen. Maar daardoor is de diesel wel heel wat bacteriegevoeliger geworden.

Het grote probleem bij onze jachtjes is dat de meesten niet zo heel veel vaaruren per jaar hebben en dat de brandstof op die manier te lang in de tank blijft zitten. Doordat er water, o.a. door condensatie, bij de brandstof komt beginnen sommige delen (molecules) samen te klitten waardoor er een soort gelei (sludge) ontstaat dat naar de bodem zakt. Bij schommelen van het vaartuig verspreid de sludge zich in uw tank en komt zo in de filters terecht die verstopt raken met als gevolg het stilvallen van de motor en dat gebeurt meestal op de minst geschiktste plaatsen.

Wat kan je dan doen om dit probleem aan te pakken?

-- Vooreerst kan je jezelf de vraag stellen of het wel nodig is om een grote tank aan boord te hebben wanneer je niet veel vaart. Als die er wel zit, bedenk dan of het nodig is dat die volledig gevuld is. De normale levensduur van brandstof (sedert de aanmaak!) is bij 20°C ongeveer 20 maanden, bij hogere temperaturen (vb in uw ruim) vermindert deze peroide heel snel. Door minder brandstof aan boord te nemen moet je regelmatiger tanken, er is dus meer circulatie in je tank waardoor het risico op bacterievorming iets minder is.

-- Neem de gewoonte om, naast het gewone onderhoud van de motor, ook jaarlijks even de tank te openen en schoon te maken. Dat kan heel wat ellende voorkomen.

-- Kijk regelmatig na of er geen water via je vuldop of ontluchtingsleiding in de tank kan komen, bacteriën hebben water nodig voor hun ontwikkeling dus waterinsijpeling moet je zoveel mogelijk vermijden.

-- Voor je vertrek kan je eventueel bodemwater uit de tank aftappen maar dat is natuurlijk niet het leukste klusje.

-- Je kan ook een dagtank plaatsen. Wanneer de sludge door golfslag in uw brandstoftank begint rond te zweven heb je in de dagtank nog 'propere' diesel zitten waardoor je niet meteen in de problemen komt. Zorg toch steeds voor vervangfilters aan boord of werk met een by-pass filtersysteem; een tweede filter (reserve) gemonteerd naast de eerste waardoor je bij problemen direct kan overschakelen op die reservefilter.

-- Je kan een additief toevoegen zodat de molecules elkaar afstoten en de bacterievorming wordt tegengehouden, maar ook deze hoeveelheid moet aan een norm voldoen. Let wel op bij het gebruik van additieven voor aantasting van de afdichtingen, bekijk de verschillende formules die te koop worden aangeboden.

Besmetting herkennen.

-- de motor rookt meer, hapert regelmatig of er is een terugval in toeren,

-- de diesel is troebel,

-- de dieselfilter is deels of volledig bedekt met een slijmerige massa,

-- er ligt een dikke laag (sludge) op de bodem van de tank en er hangt een vreemde geur,

dan kan je best onmiddellijk tot actie overgaan!

Wat kan je doen als je toch problemen hebt?

-- een biocide (anti-bacterie middel) gebruiken is het meest doeltreffend. Let wel, gebruik deze biocides enkel wanneer het echt nodig is gezien er anders op de duur een vorm van gewenning kan ontstaan waardoor je steeds meer biocide moet gebruiken.

-- vergeet niet om de filters te vervangen!

-- de tank wordt het beste leeg gemaakt, schoongemaakt en ontsmet met een industrieël detergent, bacteriën zetten zich immers overal vast en gaan zich anders in verse diesel toch weer delen.

Regelmatig alles nazien is dus de boodschap en voorzie u op mogelijke problemen.

Lees artikel over brandstofproblemen

 

Na de materie van de brandstof werden volgende punten verduidelijkt door de voorzitter:

- Tarieven vaarvignet: voor 2017 valt de korting weg, d.w.z. dat je de prijs moet betalen die op het vignet gedrukt staat, jammer!

Na overleg met de waterwegbeheerders is er overeengekomen dat er als tegenprestatie verbeteringen aan de sluizen zullen gedaan worden, vb. het plaatsen van verticale stangen in sluizen met groot verval om zo het schutten voor jachten te vergemakkelijken.

Heb je suggesties voor bepaalde sluizen, laat dat dan zeker aan de federatie weten zodat we het aan de bevoegde dienst kunnen overmaken.

- Wrakken op de waterwegen: er wordt meer en meer werk van gemaakt om die te verwijderen maar het is een werk van lange adem. Soms blijkt het moeilijk te achterhalen wie dan wel de eigenaar van het wrak in kwestie is en dat vergt heel wat tijd en energie.

- Examen stuurbrevet: De VPF heeft de erkenning bekomen om de administratie voor het examen stuurbrevet op te volgen. Dat vraagt enige organisatie, we zijn momenteel bezig met de praktische kant op poten te zetten. Binnenkort zal je alles erover op de website kunnen lezen.

- Er zijn belangrijke wijzigingen aan het examen stuurbrevet op komst, het zal een opbouwend systeem worden. Wil je voor yachtman gaan, dan moet je eerst het beperkt en het algemeen stuurbrevet halen. Ook de vaarzones worden anders ingedeeld waardoor navigatie belangrijk zal worden bij het algemeen stuurbrevet. Tenslotte zal er meer en meer nadruk op de praktijk gelegd worden.

- De lijst met de uitrusting die pleziervaarders aan boord moeten hebben wordt herwerkt. Wanneer deze beschikbaar is zal ze op de website komen te staan.

Weet bvb wel al dat de vaarkaarten van je vaargebied recent moeten zijn. Recent wil zeggen max. 1 jaar of bij iedere wijziging de nodige aanpassingen aangebracht hebben. Electronische vaarkaarten zullen aanvaard worden.

- Controles: laat je volgend jaar niet klissen met rode mazout, anders dan voor je verwarming, aan boord. Zorg ervoor dat geen enkele leiding van die rode mazout op de één of andere manier in verbinding kan staan met de motor. Er zullen immers extra controles daarop zijn alsook op de uitrusting aan boord (cfr de nieuwe uitrustingslijst)

- AIS (Automatic Identification System) is (voorlopig) nog niet verplicht, er zijn heel wat pro's en contra's, we volgen dit verder op.

- Het aanvragen of verlengen van een vlaggenbrief en immatriculatiedocument moet tegenwoordig online gebeuren. Je vindt het e-loket op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer: > Scheepvaart > Pleziervaart > Vaartuig > Vlaggenbrief / Immatriculatie

- Oproep havenmeesters en reserve havenmeesters voor de passantenhavens. Wie zich geroepen voelt mag het gerust laten weten, info over de taak kan je bij de voorzitter bekomen.

- De eerstvolgende toervaart zal ons naar Deinze brengen, er wordt een mooi programma samengesteld, we hopen er heel wat leden te ontmoeten. Het sluiten vaarseizoen zal wellicht in samenwerking zijn met Water-rAnt (Antwerpen)

- Maar eerst is er de winterreis. Bestemming is Schotland - Edinburgh. Alle informatie zal in de Kanaal 77 van januari vervat zitten.

- Sanitair: voor wie kortelings niet in de haven van Lier geweest is, sedert de zomer 2016 is er daar douchemogelijkheid. In Brugge wordt hopelijk binnenkort de eerste spade in de grond gestoken voor het sanitaire blok, bedoeling is om dat klaar te krijgen tegen komend vaarseizoen. We houden jullie verder op de hoogte.

- Klachten over sluisbedieningen kan je het beste melden in het klachtenboek op de sluis zelf maar laat het ons ook weten zodat we dit op een overlegvergadering kunnen voorleggen. Ook problemen over de waterwegen mogen gemeld worden.

- De nieuwe slipway op de RO te Landegem mag enkel door de brandweer gebruikt worden. De aanmeerplaats te Nevele zal slechts voor een beperkte tijd mogen gebruikt worden.

- Geassocieerde havens: je zal wel al gelezen of gehoord hebben dat we, naast de aangesloten clubs, ook andere havens proberen te motiveren om met ons samen te werken om alzo meer plaatsen met korting te kunnen aanbieden aan de pleziervaarders. Weet je zelf een haven waarvan je denkt dat hij in aanmerking komt, laat het ons dan gerust weten of stel de haven in kwestie voor om meer informatie daarover op te vragen bij de redacteur van Kanaal 77, Geert Govaert (redactie@vpf.be)

Momenteel werken we samen met Westhoek Marina Nieuwpoort - Jachthaven Veurne - Haven Sint-Job - Haven Ath - Duinkerke (Fr) - Waalwijk (NL) en Kerkdriel (NL)

3 december 2016 - Hamme       Verslag


Info vergadering voor de leden - november 2015

De vergadering werd op gang getrokken door Mr Frank Gelaude die ons op een boeiende wijze vertelde over het 13e eeuws kanaal De Lieve. Een kort verslagje kan je hier lezen.

De leden aan het woord:

- Op de Leie blijft er het probleem van vuil in het water.

--> Ondertussen is het project 'Schone Leie' opgestart om via borden, stickers, afvalzakjes met het logo de mensen er zoveel mogelijk attent op te maken dat afval niet in het water thuishoort.

     

- Er werd ons in het voorjaar gemeld dat er dit jaar heel wat controle op de waterwegenvignetten ging gebeuren, toch zie je nog overal boten liggen zonder vignet of met een oud vignet.

--> Toch zijn er diverse controles geweest zowel op de waterwegen zelf als in de sluizen en in de havens. Stelselmatig worden nu ook de eigenaars van de wrakken opgespoord.

Vanaf 2016 zal er ook strenger opgetreden worden voor wie niet in orde is met het waterwegenvignet. Werd er tot nu toe meestal een waarschuwing gegeven wanneer het vignet ontbrak of niet reglementair was, dan zal er nu overgegaan worden tot het opstellen van een proces verbaal en dit zowel voor varende als voor stilliggende boten.

- In Nederland worden de kunstwerken bediend door enkele centrale posten. Kan er een artikel ter verduidelijking in Kanaal 77 geplaatst worden?

--> Dit zal nagezien worden.

- Hoe zit het nu met de zondagsbediening op het Kanaal Schoten-Dessel?

--> Vanaf Dessel tot Rijkevorsel is de automatisatie afgewerkt, er zal vanaf vaarseizoen 2016 dus zondagsbediening zijn aldaar. Van Rijkevorsel tot Schoten is pas voorzien in 2018.

- Kanaal Nieuwpoort-Plassendale

--> Op het KNP zou de automatisatie volledig operationeel zijn tegen het volgende vaarseizoen 2016. Alle bruggen zullen dus bediend worden vanuit Plassendale, er moet geen mobiele ploeg meer meerijden. Er zullen doorvaarten in blok voorzien worden, meer gegevens daarover volgen later. De Stalhillebrug werd reeds vanuit Plassendale bediend en daarbij komt nu ook de Nieuwegebrug die voordien bediend werd door de Kruispoort Brugge.

- Bij sommige clubs werden er meermaals controles uitgevoerd en wel op een soms zeer strenge manier. Daar er door verschillende instanties controles uitgevoerd worden zou het misschien nuttig zijn om na een controle een vignet of document af te leveren zodat men kan aantonen dat men reeds gecontroleerd werd of misschien gebruik maken van een registratiesysteem?

--> De federatie heeft reeds melding gemaakt om bvb een vignet of sleutelhanger af te geven na een controle. Een uniform registratiesysteem via ons B-nummer is een goed idee en zal overgemaakt worden.

- Her en der zie je AED-toestellen opduiken, kan er eventueel voor de geïnteresseerde clubs een groepsaankoop van dergelijke toestellen gedaan worden?

--> Voor de passantenhavens heeft de federatie een aankoop van AED-toestellen gedaan, onlangs werd trouwens nog een cursus gegeven voor o.m. onze havenmeesters om deze goed te kunnen gebruiken. Ook de clubs konden op dit moment een toestel aan gunstige voorwaarden aankopen doch slechts enkele clubs hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Bij een voldoende belangstelling kan een groepsaankoop van AED-toestellen nogmaals overwogen worden.

- Mag rode diesel in een aparte tank aan boord voor de verwarming?

--> In Antwerpen mag het in een volledig gescheiden circuit voor de verwarming van de boot, in Gent is er onduidelijkheid. Zal verder nagezien worden.

Navraag heeft ons geleerd dat rode diesel voor de verwarming of een aggregaat enkel en alleen mag gebruikt worden als er een aparte opslagtank is die niet verbonden is (of kan worden) met de tank voor de voorstuwing of met de motor zelf.

Uittreksel uit de Programmawet

- Schriftelijk kwam er de vraag van iemand die op zoek is naar een website waarop de slipwaymogelijkheden op de Franse binnenwateren vermeld staan.

--> Helaas hebben we daarop geen geschikt antwoord gevonden.

- Hoe zit het nu eigenlijk met de examens voor de vaarbrevetten?

--> Ons bestuurslid Dirk Grootaers is opgenomen in een speciaal daartoe opgerichte werkgroep, het huidige systeem  zal in de toekomst volledig veranderen. Er zal een onderscheid gemaakt worden in de brevetten volgens de verschillende vaarwateren (kust, binnenwateren), ook de lengte en/of de snelheid van de boot ligt ter discussie. Er komt een modulair systeem en het vragenpakket wordt serieus uitgebreid, ook de diverse mogelijkheden voor een praktijkproef worden nagekeken. Momenteel is het zo dat men 60% op het volledig examen moet behalen, in de nieuwe regeling zal er op elke blok (EHBO, motoren, theorie,...) 50% moeten behaald worden.

Conclusie: wie nog niet over een vaarbewijs beschikt maakt daar best zo vlug mogelijk werk van!

Info over cursussen kan bekomen worden bij de dienst vorming van de VPF via vorming@vpf.be

Sedert enige tijd kan er dagelijks examen afgelegd worden in één van de examencentra (Oostende, Antwerpen en Brussel - meer info bij de rubriek De Marconist). Dit gebeurt per computer maar voor wie problemen heeft om op een pc te werken kan, indien gewenst, bijgestaan worden door iemand van de dienst zelf.

- Welke zijn de mogelijkheden voor de opvang van bilgewater?

--> Momenteel is er een inventarisatie van alle bestaande installaties, zowel werkende als niet-werkende. Blijkbaar zijn er enige problemen om die optimaal te onderhouden, zowel technisch als financieël.

- Wanneer worden de scheepsliften op het Centrumkanaal terug in gebruik genomen?

--> Blijkbaar zijn er tegestrijdige berichten daarover maar echt concreet nieuws hebben we niet, enkel de eerste blijkt te werken.

- Pleziervaarders kijken veel te weinig achterom! Zou men, om dit te verhelpen, de boot niet beter uitrusten met een achteruitkijkspiegel?

--> Reeds verscheidene boten hebben een dergelijke spiegel gemonteerd, wij zullen dit verder aanbevelen aan de leden.

- Opmerking uit de zaal:  de schippers zouden er attent op moeten gemaakt worden dat ze, eens uit de buurt van de kunstwerken, moeten overgaan naar kanaal 10 op de marifoon voor onderlinge communicatie met de andere scheepvaart.

22 november 2015 - Zaal Seleskest Gent.

Infovergadering voor de leden - november 2014

De vergadering werd aangevat met een stevige uitleg van de Scheepvaartpolitie van Gent, zo kregen we wat zicht op de belangrijkste wijzigingen in het APSB (Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren). Deze wijzigingen waren nodig om een betere regelgeving te bekomen.

We noteerden volgende zaken: (van kracht sedert 1 mei 2014)

- de definitie van een bijboot waaruit blijkt dat je met een bijboot zeker niet zomaar wat mag rondtoeren. Ook leren we dat diegene die aan het stuur zit verantwoordelijk (en aansprakelijk) is bij een ongeval. De bijboot behoeft geen immatriculatieplaat of immatriculatiedocument. Wel kan je aan de binnen- of buitenkant een teken aanbrengen waarmee je kunt bewijzen dat de boot je eigendom is, vb tender to...

- het immatriculatiedocument vervangt bij nieuwe vaartuigen het blauwe plaatje. Het document moet steeds aan boord zijn. Voor jachten die reeds over een blauw plaatje beschikken verandert er niets, het plaatje blijft geldig (wel elke wijziging in de gegevens melden).

- de definitie van slecht zicht: in deze weersomstandigheden blijf je als pleziervaarder beter liggen of probeer je zo snel mogelijk een plaatsje op te zoeken.

- men is steeds verplicht om bij nood de nodige bijstand te bieden! Geeft men geen gevolg aan een noodoproep, dan is er sprake van schuldig verzuim.

- op de Binnenwateren is een toeter of hoorn verplicht, die kan goed van pas komen bij noodsituaties. Vuurpijlen kun je maar beter niet aan boord hebben, die zijn enkel nodig op Maritieme Wateren. Ook een exemplaar van het scheepvaartreglement moet men aan boord hebben. 

- je moet het  "blijf-weg sein" (korte en lange stoten ononderbroken gedurende tenminste 15 minuten) en het "noodsein" (herhaalde lange stoten) kennen.

- Per persoon aan boord, en binnen handbereik!, moet men een reddingsvest hebben. Opblaasbare modellen met een patroon kan het beste om de 2 jaar nagezien worden. Kinderen moeten een aangepast reddingsvest hebben, dit is tot nu toe niet echt verplicht om dragen maar het is toch aan te bevelen tijdens het varen. Een werkgroep is momenteel bezig met het bepalen waar & wanneer er reddingsvesten moeten gedragen worden.

- waterscooters mogen nu ook in het vak voor de waterski en snelle motorboten maar moeten daar rechtlijnig varen (geen capriolen dus)

- een meetbrief is slechts verplicht voor een vaartuig vanaf 20 meter (voorheen 15 meter)

- bij controle kan de scheepvaartpolitie het schip aan de kant leggen indien niet alles in orde blijkt.

- op kleine vaartuigen vanaf 2,5 meter moet het B nummer aangebracht worden (voorheen 5 meter), geldt ook voor jetscooter.

- op de Binnenwateren is de naam van de eigenaar op de achtersteven niet meer verplicht, op de Maritieme Wateren wel!

- Elk vaartuig vanaf 7 meter moet 1 marifoon aan boord hebben (mag vast of draagbaar zijn) die bij het vaartuig hoort. Je mag de marifoon dus niet meenemen op een andere boot.

- de grootste wijziging in het APSB is een volledig nieuw hoofdstuk over intoxicatie.

Vragen van de leden:

- Kan een stuurbrevet afgenomen worden bij intoxicatie?

Neen, er kan alleen inhouding ervan zijn voor enkele uren (de tijd dat je niet nuchter genoeg bent om verder te varen), deze periode kan verlengd worden indien nodig.

- Mag de boot in dit geval door een andere persoon weggebracht worden?

Ja, op vraag en risico van de schipper.

- Is er een verschil tussen bemanning en passagiers i.v.m. intoxicatie?

Ja, de actieve bemanning mag geen alcohol nuttigen (moet Save blazen tijdens controle), passagiers daarentegen mogen een glaasje nuttigen (mogen dan zeker niet helpen tijdens het aanmeren of bij het nemen van een sluis).

- Mag de politie aan boord geweigerd worden?

Neen, de politie mag niet aan boord geweigerd worden tijdens het varen of bij het aanstalten maken tot.

- Kan er na controle van je boot geen attest afgeleverd worden zodat je dat bij een eventuele volgende controle kan laten zien?

Neen, in de praktijk vraagt men meestal wel of je onlangs gecontroleerd werd. In 2015 wordt de registratie van de uitgevoerde controles verder uitgewerkt in een computerprogramma.

- Is AIS verplicht voor de pleziervaart?

Neen, dat zal wellicht nog niet voor de nabije toekomst zijn. (is momenteel zelfs nog niet verplicht voor de binnenvaart)

Opmerkingen.

- In juli en augustus 2015 is het thema van de controles "alcohol", die controles zullen eerder tegen de avond aan uitgevoerd worden (een verwittigd man/vrouw is er twee waard)

- Een infoavond over het scheepvaartreglement kan steeds aangevraagd worden door de clubs.

Hiermee werd dit deel van de vergadering afgesloten. Vervolgens zijn er nog enkele mededelingen en vragen van leden en naar de leden toe.

- In de haven van Oudenaarde gelden nu voor de VPF leden dezelfde voorwaarden als in de andere passantenhavens.

- De volgende toervaart gaat naar Maasmechelen tijdens het Pinksterweekend (22-23-24 mei 2015), meer info volgt later in Kanaal 77 en op de website.

- Tijdens het sluiten vaarseizoen 2014 in Oudenaarde was er een mooi gevuld programma, de opkomst van onze leden was echter aan de magere kant. De vraag wordt gesteld of we dit nog moeten inrichten eventueel mogelijks op een andere datum of in een andere vorm? Vraag zal nogmaals gesteld worden op de Algemene Vergadering.

- Doorvaart Brugge: de federaties zijn niet echt akkoord met deze regeling voor de doorvaart, er verandering inbrengen blijkt moeilijk.

- Automatisering Kanaal Dessel-Schoten: er zijn reeds enkele aanpassingen gebeurd maar verdere werkzaamheden worden op de lange baan geschoven wegens geen geld meer.

- Op de Moervaart wordt er terug gebaggerd, de vaargeul zal dus terug volledig open zijn om een tochtje naar Lokeren te maken.

- Moeten alle leden een verslag krijgen van de algemene vergadering?

Ja, alle effectieve leden zeker, de sympathiserende niet.

- De ledenlijst moet op de zetel beschikbaar zijn, alleen de effectieve leden moeten erop vermeld staan.

- Vanaf 1 januari 2015 heeft de federatie een eigen lokaal en secretariaat in Mechelen - Lemmensstraat 1 (vlakbij de brandweer). De maatschappelijke zetel zal naar dit adres overgebracht worden.

De dienst info zal er op bepaalde tijdstippen aanwezig zijn (dag en uren worden later nog meegedeeld).

- Kan men beroep doen op de ongevallenverzekering van de VPF voor een eigen clubactiviteit?

Ja, op voorwaarde dat die activiteit op voorhand gemeld wordt aan de VPF, dit hoeft daarom niet noodzakelijk een varende activiteit te zijn.

- Om af te ronden doet de voorzitter nog een oproep voor kandidaten die zich willen inzetten voor de federatie, er is nood aan vernieuwing en verjonging.

23 november 2014 - lokaal Gentse Leievaarders te Gent

Waterwegenvignetten 2014

Sedert 1 januari 2014 is de regeling betreffende de waterwegenvignetten gewijzigd, alle informatie daarover kan je hier vinden.

Belangrijke wijziging is dat alle pleziervaartuigen - dus ook degene die niet varen - over een geldig vignet moeten beschikken en dit voor 31 maart 2014! (voor vaartuigen die niet varen is een deeltijds vignet voldoende)

Vanaf april worden daarop controles uitgevoerd!

Ook kan men vanaf dit jaar het vignet digitaal aankopen, zowel individueel als per club. Het aanvraagformulier voor de aankoop van het vignet kun je op deze website downloaden.

Infovergadering voor de leden - november 2013

Eerst was er een toelichting door Anne-Marie Bouweraerts van AMB-GJW Insurance:

Het zal je maar overkomen! PP versie               Het zal je maar overkomen! PDF versie

Verder onthouden we dat:

- Er een grote kans is dat het stuurbrevet ook verplicht zal worden voor boten van minder dan 15 meter of met een snelheid van minder dan 20 km/u.

- De opleiding en het examen een systeem wordt met modules aangepast aan het type vaartuig (motor of zeil) en het vaargebied (binnenwateren, zee, oceaan). Info zie rubriek nieuwe vaarbewijzen.

- Er aan het ICC niets verandert. Aan te raden is wel om met uw algemeen stuurbrevet uw ICC aan te vragen.

- Er geen verplichting is om een AIS (Automatic Identification System) aan te schaffen, ook niet op zee, maar misschien is de aankoop daarvoor wel verantwoord. Wie de aankoop van een AIS overweegt kan contact opnemen met de federatie voor een eventuele groepsaankoop.

- Door de waterwegbeheerder de vraag werd gesteld om risicopunten door te geven. Wie opmerkingen over onze waterwegen heeft kan die melden bij de federatie.

- Ook schepen die niet varen vanaf volgend jaar een vignet moeten hebben, een kwartaalvignet is daarvoor voldoende. Er zal hierop controle gebeuren door de dijkwachters.

- De prijs van de vignetten behouden blijft zoals in 2013, met dezelfde korting dus.

- De VPF klacht heeft neergelegd naar aanleiding van een BIPT controle om 22 u in de passantenhaven Gent. Er zijn blijkbaar personen met minder goede bedoelingen op pad. Weet dat  de controleurs van deze dienst (alsook bvb de douane) echter nooit zo laat op de avond controles doen, bovendien zijn ze ook steeds met twee. Ingeval u twijfelt kunt u beter de politie verwittigen.

- Het vaarbewijs (liefst een ICC) verplicht is in Frankrijk, er worden ook meer en meer controles gedaan i.v.m. de veiligheid. (zwemvesten, brandblussers,..)

- Men in België nog rode diesel mag tanken voor de verwarming en generator op voorwaarde dat er gescheiden tanks zijn die op geen enkele manier met elkaar kunnen verbonden worden. De gedoogperiode is nu voorbij, er mag dus geen enkel spoor van residu meer gevonden worden. Er kunnen ook controles zijn op een niet varend schip.

- Clubs die twijfels hebben over hun vrijwilligerssysteem, de wijze van vergoeding of aan de vzw-wetgeving kunnen altijd een beroep doen op de federatie om ter plaatse toelichting te komen geven.

24 november 2013


Nieuwe vaarbewijzen voor de pleziervaarder (2013)