Infovergadering voor de leden - november 2023

Deel I

Deel II

DVW Veilig verkeer op de waterweg

DVW Boetecatalogus 2.0

VTS folder - Port of Antwerp

BIPT - Kanaalplan marifoons 

18 november 2023 - WSM Mendonk


Infovergadering voor de leden - december 2016

De vergadering werd geopend met een uiteenzetting door Mr Tahon over de problematiek door het gedeelte biodiesel in de brandstof van onze plezierboten.

Vanwege de Europese Norm (EN 590) wordt er tegenwoordig (max.) 7% biodiesel bij de fossiele diesel gevoegd nog voor men deze tankt, in 2020 zal dat 10% zijn. Bedoeling daarvan is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in de strijd tegen de klimaatveranderingen. Maar daardoor is de diesel wel heel wat bacteriegevoeliger geworden.

Het grote probleem bij onze jachtjes is dat de meesten niet zo heel veel vaaruren per jaar hebben en dat de brandstof op die manier te lang in de tank blijft zitten. Doordat er water, o.a. door condensatie, bij de brandstof komt beginnen sommige delen (molecules) samen te klitten waardoor er een soort gelei (sludge) ontstaat dat naar de bodem zakt. Bij schommelen van het vaartuig verspreid de sludge zich in uw tank en komt zo in de filters terecht die verstopt raken met als gevolg het stilvallen van de motor en dat gebeurt meestal op de minst geschiktste plaatsen.

Wat kan je dan doen om dit probleem aan te pakken?

-- Vooreerst kan je jezelf de vraag stellen of het wel nodig is om een grote tank aan boord te hebben wanneer je niet veel vaart. Als die er wel zit, bedenk dan of het nodig is dat die volledig gevuld is. De normale levensduur van brandstof (sedert de aanmaak!) is bij 20°C ongeveer 20 maanden, bij hogere temperaturen (vb in uw ruim) vermindert deze peroide heel snel. Door minder brandstof aan boord te nemen moet je regelmatiger tanken, er is dus meer circulatie in je tank waardoor het risico op bacterievorming iets minder is.

-- Neem de gewoonte om, naast het gewone onderhoud van de motor, ook jaarlijks even de tank te openen en schoon te maken. Dat kan heel wat ellende voorkomen.

-- Kijk regelmatig na of er geen water via je vuldop of ontluchtingsleiding in de tank kan komen, bacteriën hebben water nodig voor hun ontwikkeling dus waterinsijpeling moet je zoveel mogelijk vermijden.

-- Voor je vertrek kan je eventueel bodemwater uit de tank aftappen maar dat is natuurlijk niet het leukste klusje.

-- Je kan ook een dagtank plaatsen. Wanneer de sludge door golfslag in uw brandstoftank begint rond te zweven heb je in de dagtank nog 'propere' diesel zitten waardoor je niet meteen in de problemen komt. Zorg toch steeds voor vervangfilters aan boord of werk met een by-pass filtersysteem; een tweede filter (reserve) gemonteerd naast de eerste waardoor je bij problemen direct kan overschakelen op die reservefilter.

-- Je kan een additief toevoegen zodat de molecules elkaar afstoten en de bacterievorming wordt tegengehouden, maar ook deze hoeveelheid moet aan een norm voldoen. Let wel op bij het gebruik van additieven voor aantasting van de afdichtingen, bekijk de verschillende formules die te koop worden aangeboden.

Besmetting herkennen.

-- de motor rookt meer, hapert regelmatig of er is een terugval in toeren,

-- de diesel is troebel,

-- de dieselfilter is deels of volledig bedekt met een slijmerige massa,

-- er ligt een dikke laag (sludge) op de bodem van de tank en er hangt een vreemde geur,

dan kan je best onmiddellijk tot actie overgaan!

Wat kan je doen als je toch problemen hebt?

-- een biocide (anti-bacterie middel) gebruiken is het meest doeltreffend. Let wel, gebruik deze biocides enkel wanneer het echt nodig is gezien er anders op de duur een vorm van gewenning kan ontstaan waardoor je steeds meer biocide moet gebruiken.

-- vergeet niet om de filters te vervangen!

-- de tank wordt het beste leeg gemaakt, schoongemaakt en ontsmet met een industrieël detergent, bacteriën zetten zich immers overal vast en gaan zich anders in verse diesel toch weer delen.

Regelmatig alles nazien is dus de boodschap en voorzie u op mogelijke problemen.

Lees artikel over brandstofproblemen

Na de materie van de brandstof werden volgende punten verduidelijkt door de voorzitter:

- Wrakken op de waterwegen: er wordt meer en meer werk van gemaakt om die te verwijderen maar het is een werk van lange adem. Soms blijkt het moeilijk te achterhalen wie dan wel de eigenaar van het wrak in kwestie is en dat vergt heel wat tijd en energie.

- Examen stuurbrevet: De VPF heeft de erkenning bekomen om de administratie voor het examen stuurbrevet op te volgen. Dat vraagt enige organisatie, we zijn momenteel bezig met de praktische kant op poten te zetten. Binnenkort zal je alles erover op de website kunnen lezen.

- Er zijn belangrijke wijzigingen aan het examen stuurbrevet op komst, het zal een opbouwend systeem worden. Wil je voor yachtman gaan, dan moet je eerst het beperkt en het algemeen stuurbrevet halen. Ook de vaarzones worden anders ingedeeld waardoor navigatie belangrijk zal worden bij het algemeen stuurbrevet. Tenslotte zal er meer en meer nadruk op de praktijk gelegd worden.

- Controles: laat je volgend jaar niet klissen met rode mazout, anders dan voor je verwarming, aan boord. Zorg ervoor dat geen enkele leiding van die rode mazout op de één of andere manier in verbinding kan staan met de motor. Er zullen immers extra controles daarop zijn alsook op de uitrusting aan boord (cfr de nieuwe uitrustingslijst)

- Klachten over sluisbedieningen kan je het beste melden in het klachtenboek op de sluis zelf maar laat het ons ook weten zodat we dit op een overlegvergadering kunnen voorleggen. Ook problemen over de waterwegen mogen gemeld worden.

- De nieuwe slipway op de RO te Landegem mag enkel door de brandweer gebruikt worden. De aanmeerplaats te Nevele zal slechts voor een beperkte tijd mogen gebruikt worden.

Momenteel werken we samen met Westhoek Marina Nieuwpoort - Jachthaven Veurne - Haven Sint-Job - Haven Ath - Duinkerke (Fr) - Waalwijk (NL) en Kerkdriel (NL)

3 december 2016 - Hamme       Verslag


Info vergadering voor de leden - november 2015

De vergadering werd op gang getrokken door Mr Frank Gelaude die ons op een boeiende wijze vertelde over het 13e eeuws kanaal De Lieve. Een kort verslagje kan je hier lezen.

De leden aan het woord:

- Er werd ons in het voorjaar gemeld dat er dit jaar heel wat controle op de waterwegenvignetten ging gebeuren, toch zie je nog overal boten liggen zonder vignet of met een oud vignet.

--> Toch zijn er diverse controles geweest zowel op de waterwegen zelf als in de sluizen en in de havens. Stelselmatig worden nu ook de eigenaars van de wrakken opgespoord.

Vanaf 2016 zal er ook strenger opgetreden worden voor wie niet in orde is met het waterwegenvignet. Werd er tot nu toe meestal een waarschuwing gegeven wanneer het vignet ontbrak of niet reglementair was, dan zal er nu overgegaan worden tot het opstellen van een proces verbaal en dit zowel voor varende als voor stilliggende boten.

Navraag heeft ons geleerd dat rode diesel voor de verwarming of een aggregaat enkel en alleen mag gebruikt worden als er een aparte opslagtank is die niet verbonden is (of kan worden) met de tank voor de voorstuwing of met de motor zelf.

Uittreksel uit de Programmawet

22 november 2015 - Zaal Seleskest Gent.

Infovergadering voor de leden - november 2014

De vergadering werd aangevat met een stevige uitleg van de Scheepvaartpolitie van Gent, zo kregen we wat zicht op de belangrijkste wijzigingen in het APSB (Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren). Deze wijzigingen waren nodig om een betere regelgeving te bekomen.

We noteerden volgende zaken: (van kracht sedert 1 mei 2014)

- de definitie van een bijboot waaruit blijkt dat je met een bijboot zeker niet zomaar wat mag rondtoeren. Ook leren we dat diegene die aan het stuur zit verantwoordelijk (en aansprakelijk) is bij een ongeval. De bijboot behoeft geen immatriculatieplaat of immatriculatiedocument. Wel kan je aan de binnen- of buitenkant een teken aanbrengen waarmee je kunt bewijzen dat de boot je eigendom is, vb tender to...

- de definitie van slecht zicht: in deze weersomstandigheden blijf je als pleziervaarder beter liggen of probeer je zo snel mogelijk een plaatsje op te zoeken.

- men is steeds verplicht om bij nood de nodige bijstand te bieden! Geeft men geen gevolg aan een noodoproep, dan is er sprake van schuldig verzuim.

- op de Binnenwateren is een toeter of hoorn verplicht, die kan goed van pas komen bij noodsituaties. Vuurpijlen kun je maar beter niet aan boord hebben, die zijn enkel nodig op Maritieme Wateren. Ook een exemplaar van het scheepvaartreglement moet men aan boord hebben. 

- je moet het  "blijf-weg sein" (korte en lange stoten ononderbroken gedurende tenminste 15 minuten) en het "noodsein" (herhaalde lange stoten) kennen.

- Per persoon aan boord, en binnen handbereik!, moet men een reddingsvest hebben. Opblaasbare modellen met een patroon kan het beste om de 2 jaar nagezien worden. Kinderen moeten een aangepast reddingsvest hebben, dit is tot nu toe niet echt verplicht om dragen maar het is toch aan te bevelen tijdens het varen. Een werkgroep is momenteel bezig met het bepalen waar & wanneer er reddingsvesten moeten gedragen worden.

- waterscooters mogen nu ook in het vak voor de waterski en snelle motorboten maar moeten daar rechtlijnig varen (geen capriolen dus)

- een meetbrief is slechts verplicht voor een vaartuig vanaf 20 meter (voorheen 15 meter)

- op kleine vaartuigen vanaf 2,5 meter moet het B nummer aangebracht worden (voorheen 5 meter), geldt ook voor jetscooter.

- Elk vaartuig vanaf 7 meter moet 1 marifoon aan boord hebben (mag vast of draagbaar zijn) die bij het vaartuig hoort. Je mag de marifoon dus niet meenemen op een andere boot.

- de grootste wijziging in het APSB is een volledig nieuw hoofdstuk over intoxicatie.

Vragen van de leden:

- Is er een verschil tussen bemanning en passagiers i.v.m. intoxicatie?

Ja, de actieve bemanning mag geen alcohol nuttigen (moet Save blazen tijdens controle), passagiers daarentegen mogen een glaasje nuttigen (mogen dan zeker niet helpen tijdens het aanmeren of bij het nemen van een sluis).

- Mag de politie aan boord geweigerd worden?

Neen, de politie mag niet aan boord geweigerd worden tijdens het varen of bij het aanstalten maken tot.

- Kan er na controle van je boot geen attest afgeleverd worden zodat je dat bij een eventuele volgende controle kan laten zien?

Neen, in de praktijk vraagt men meestal wel of je onlangs gecontroleerd werd. In 2015 wordt de registratie van de uitgevoerde controles verder uitgewerkt in een computerprogramma.

23 november 2014 - lokaal Gentse Leievaarders te Gent